کنترل تضاد منافع

_

تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع به شرح زیر می باشد:
در این خصوص شرکت سبدگردان سینا طبق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی عمل کرده و در صورتی که تضاد منافع بین سبد گردان و مشتری به وجود آید،اولویت با مشتری می باشد. در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند،مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردان،گزارش آن را افشا می نمایند.

laptop-2298286_1280 (2)