سبدگردانی فرآیند ایجاد و نگهداری یک پرتفوی، متناسب با خصوصیات، میزان ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار و اهداف بیان شده از سوی مشتری است. درطی این فرآیند تعدادی از خبرگان بازار سرمایه سبد را تحت نظارت دارند وبررسی های مورد نیاز را برروی عوامل تاثیرگذار روی بازار را انجام می دهند )از جمله این عوامل صورتهای مالی شرکتهای موجود در سبد و اخبار بازار سرمایه می باشد) تا سبد مورد نظر دچار انحراف نشود و هماهنگ با اهداف از پیش تعیین شده پیش رود. این فرآیند دارای پنج گام ذیل می باشد:

  • گام نخست برنامه ریزی است که شامل مشخص کردن اهداف و سیاستهای پرتفوی و همچنین انتظارات از بازار سرمایه می باشد.
  • گام دوم تصمیم گیری در مورد سهام تشکیل دهنده پرتفوی می باشد، در این مرحله سیاستهای پرتفوی مشخص شده و سهام همسو با این سیاستها تحلیل می شود و بهترین قیمتها برای خرید و فروش سهام مشخص می شود .
  • گام سوم مرحله اجرای تصمیمات اتخاذ شده جهت محقق کردن اهداف گام دوم است.
  • گام چهارم ارزیابی پرتفوی توسط مدیر سبد می باشد و پیشرفت پرتفوی را با سیاستهای تعیین شده مورد بررسی قرار می دهد.
  • گام پنجم بازخور اطلاعات می باشد که بر این اساس اصلاحات لازم برای بازدهی بهتر پرتفوی انجام می گیرد.